E-mail: 
Jelszó: 
Főoldal  |  Reg.szám:   |  Kereső  |  Árcsökkenések, akciók  |  Legfrissebb  |  Új építésű  |  Befektetésre alkalmas ingatlanok
» Ingatlanok
» Mentett kereséseim
» Híreink
» Közlemények
» Belépés
» Regisztráció
2013-02-25
Termőföld bejelentés

Kedves Ügyfeleink!

2013. január 01. napjától az 1 ha-nál kisebb földterületet használatát is bekell jelenteni.

 

A Földhivataloknál a mai napon fellelhető tájékoztató anyagot lentebb olvashatja, melyből kiderül, hogy Önnek szükséges-e bejelentést tenni. JAvasoljuk, hogy a kitöltött bejelentőlapot az illetékes földhivatalban személyesen, vagy tértivevényes lebélben adja le.

A bejelentőlapot készséggel elküldjük e-mailben, vagy kinyomtatva irodánkban is átveheti. Letölteni innen tudja:

http://www.foldhivatal.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=27

A hivatalos tájékoztató anyag innen tölthető le:

http://www.foldhivatal.hu/images/cikkek/termofold_bej.pdf

Kérdések esetén állunk rendelkezésére.

1

A földhasználati bejelentési kötelezettség alanya és tárgya

2000. január 1-je, a földhasználati nyilvántartás felállítása óta a földhasználati bejelentési

kötelezettség a mindenkori földhasználót terheli. A földhasználó maga a tulajdonos abban az

esetben, ha a tulajdonában lév
ő földterület használatát, hasznosítását nem engedte át más

részére (pl. haszonbérleti szerződés keretében).

2012 december 31-ig az alábbi két esetben nem terhelte a földhasználót bejelentési

kötelezettség:

a) ha a földhasználó által használt terület az ingatlan-nyilvántartás szerint erd
ő művelési

ágban van nyilvántartva;

b) ha a földhasználó országos viszonylatban 1 hektár, vagy ennél kisebb területet

használt.

A b) pontban foglalt esetet illet
ően hangsúlyozzuk, hogy a földhasználati bejelentési

kötelezettség alóli mentességet nem az egyes földrészletek területnagysága határozta meg,

hanem a földhasználó által használt összes földterület területnagysága, a földrészletek

számától függetlenül. Tehát 2012. december 31-ét megel
őzően is elmulasztotta teljesíteni a

földhasználati bejelentési kötelezettségét az a személy, aki ugyan egyenként 1 hektárnál

kisebb földrészleteket használt, de azok térmértéke összességében elérte, vagy meghaladta az

1 hektár térmértéket.

A földhasználati nyilvántartás tárgya a term
őföld, valamint a mező-, és erdőgazdasági

művelés alatt álló belterületi föld, ide nem értve az erdő művelési ágú területet.Term

őföld: a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó,szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy

halastóként tartanak nyilván.

Mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld: az a földrészlet, amelyet a településbelterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, sz

őlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep),

nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván.Mivel az ingatlan-nyilvántartásra vonatkozó szabályok alapján a belterületi fekvés

ű 1 hektár,

vagy annál kisebb területű földrészletet – függetlenül attól, hogy azon mező- vagyerd

őgazdasági művelést folytatnak – művelés alól kivett területként kell nyilvántartani, eföldrészletek nem minősülnek mező-, és erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földnek,

így azok használatát nem kell a földhasználati nyilvántartásba bejelenteni.

Az ingatlan-nyilvántartásban zárkertként nyilvántartott ingatlanokra a term
őföldre vonatkozó

rendelkezéseket kell alkalmazni. A zártkertek – mint speciális ingatlanok – eddig sem

képeztek kivételt a földhasználati bejelentés alól (úgy mint az erd
ő művelési ágú területek). A

zártkertek használata is bejelentés-köteles volt, amennyiben a zártkertet (is) használó személy

által használt összes terület meghaladta az 1 hektár térmértéket.

2

A fentiek alapján annak eldöntéséhez, hogy mely földrészletek használatát kell a

földhasználati nyilvántartásba bejelenteni az ingatlan-nyilvántartás adatait kell figyelembe

venni.

2013. január 1-vel annyi a változás, hogy a földhasználónak területnagyságtól

függetlenül minden term
őföld, valamint a mező-, és erdőgazdasági művelés alatt állóbelterületi föld, és zártkert használatát be kell jelenteni, kivéve az erdő művelési ágú

terület használatát.

Ennek alapján a fent említett kivételek közül a b) pontban foglalt kivételszabály szűntmeg 2013. január 1-jével.

Ennek indoka pedig a földhasználati nyilvántartás teljességének

biztosítása, a földhasználati viszonyok átláthatósága.

A földhasználati bejelentési kötelezettség határideje

Általános szabály, hogy a földhasználónak a használat megkezdésétől számított 30 napon

belül kell a földhasználatát bejelenteni a földhivatalhoz az erre szolgáló földhasználati

bejelentési adatlap formanyomtatvány kitöltésével.

Ha a földhasználat olyan szerz
ődés alapján keletkezett, amelynek érvényességéhez jogszabály

alapján kötelező írásba foglalás szükséges (így haszonbérleti szerződés esetén), a bejelentésiadatlaphoz a szerz

ődés eredeti példányát vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát

mellékelni kell.

A földhasználó a bejelentéssel egyidej
űleg köteles nyilatkozni arról, hogy termőföld

használata a törvényben meghatározott korlátozásokat nem sérti.

A törvény – a földhasználati bejelentésnek 1 hektár vagy ennél kisebb földhasználatra történő

kiterjesztésével – jelenleg nem kezeli azt az esetet, ha – adott esetben – már évekkel korábban

megkezd
ődött az 1 hektárnál kisebb földterület használata, s így a bejelentési kötelezettség

kezdő időpontja kérdéses. Törvénymódosítás keretében szabályozandó egy konkrétvéghatárnap meghatározásával a bejelentési kötelezettség, ha a használat 2013. január 1-jét

őlvisszafelé számítva 30 napnál régebben megkezdődött. E szabályozásbeli hiányosság miatt

azonban senkit hátrány nem érhet, így ezen esetekben a földhasználati bejelentési

kötelezettség elmulasztása miatt a földhasználati bírság alkalmazására nem fog sor kerülni.

A földhasználati bejelentés a hatályos rendelkezések alapján 6000, illetve 12.000 Ft igazgatási

szolgáltatási díj megfizetése mellett történhet. A Kormány tervezi a törvény olyan irányú

módosítását, miszerint a földhasználati bejelentésekkel kapcsolatos minden eljárás 2013.

január 1-jével visszamen
őleg díj-, és illetékmentes eljárás lesz.

3

A földhasználók azonosító adatainak kötelező bejelentése

A földhasználati bejelentési kötelezettségtől meg kell különböztetni az azonosító adatok

bejelentésének a kötelezettségét.

Azonosító adatok:

– magánszemélyek esetében: az állampolgárság és a személyi azonosító (személyi szám);

– gazdálkodó szervezetek esetében: a statisztikai azonosító (törzsszám)

Az azonosító adatok bejelentésre kötelezett: a 2012. december 31-ig a földhasználati

nyilvántartásba bejegyzett földhasználó.

A bejelentési kötelezettség határideje: 2013. február 1-jétől 2013. március 30-igA bejelentés módja: az „azonosító adatközlési adatlap” formanyomtatvány kitöltése. Az

adatlaphoz csatolni kell magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítót és

lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), gazdálkodó szervezet földhasználó

esetében a statisztikai azonosítót tartalmazó okirat másolatát is.

A bejelentés díjmentes eljárás.

A földhasználónak az adatközlési adatlapot a használt földterület fekvése szerint illetékes

járási földhivatalhoz kell benyújtani.

Ha a földhasználó több járási földhivatal illetékességi területéhez tartozó term
őföldet használ,

úgy a bejelentését kizárólag egy földhivatal felé kell megtennie azzal, hogy az adatlapon fel

kell tüntetnie azoknak a településeknek a nevét, amelyeken a nyilvántartásba vett

földhasználatával érintett földrészletek vannak. Ez esetben az a járási földhivatal, amelyikhez

a földhasználó benyújtja az azonosító adatközlési adatlapot, az adatlapon feltüntetett

települések alapján intézkedik a többi érintett földhivatal felé, hogy azok is nyilvántartásba

vegyék a földhasználó azonosító adatait.

Az azonosító adatok kötelez
ő bejelentésének az a célja, hogy ki lehessen egyértelműen

mutatni, miszerint egy személy, illetve gazdálkodó szervezet az országban mekkora területet

használ, és milyen jogcímen.

Az azonosító adatok kötelez
ő bejelentése a földhasználati nyilvántartás országos személyi adatbázisa létrehozásának, illetve a 2013. július 1-jét követően a földhasználati

nyilvántartásból igényelhető új adatszolgáltatási forma, a földhasználati összesítő

szolgáltatásának lehetőségét készíti elő.A földhasználati nyilvántartás jelenleg ugyanis decentralizáltan működik, ami azt jelenti,

hogy a földhasználók adatait és a használatra vonatkozó adatokat járási földhivatalonként

önálló adatbázisban tartják nyilván. Az azonosító adatok, valamint a már meglév
ő és a

földhasználók személyére vonatkozó adatok megléte a földhasználókat országosan azonos

4

módon egyértelm
űen azonosíthatóvá teszi, ami alapja lesz a központi adatbázis

létrehozásának.

A földhasználati nyilvántartás központi adatbázisából a nyilvántartás személyi azonosítói

alapján lesz majd elkészíthet
ő, és kiállítható 2013. július 1-jével a földhasználati összesítő. Azösszesítő a földhasználó által az ország egész területén használt egyes földterületek területét

és aranykorona értékét tartalmazza majd jogcímenkénti bontásban, illetve országosan

összesítve, megjelölve a használt földterületek fekvése szerint illetékes földhivatalokat is.

A személyes adatok védelme miatt a földhasználati lap másolaton, a földhasználati összesít
őn,és az okirattárból kiállított másolaton nem tüntethető fel:

– a születési hónap, nap;

– az állampolgársági adat;

– a személyi azonosító (személyi szám);

– statisztikai azonosító (törzsszám);

– cégek esetében a cégjegyzékszám.

Az előzőek alapján a földhasználati nyilvántartás tartalma kiegészül:

– Magánszemély földhasználó esetében: állampolgársággal és a személyi azonosítóval

(személyi számmal)

– Gazdálkodó szervezet földhasználó esetében: a statisztikai azonosítóval (törzsszámmal),

valamint cég esetében cégjegyzékszámmal.

2013. január 1-jével ezeket az adatokat már a földhasználati bejelentés során is fel kell

tüntetni a bejelentési adatlapon.

A fentieket összefoglalva, a kizárólagos azonosító adatközlési kötelezettség teljesítése

csak azokra a földhasználókra terjed ki, akik

már 2012. december 31-ig bejegyzésre kerültek a földhasználati nyilvántartásba, és

egyébként 2013. január 1-jével új földhasználatuk nem keletkezik, vagy a fennálló

földhasználatukban változás nem következik be, melynek alapján egyébként eleget

kellene tenniük a földhasználati bejelentési kötelezettségnek.

Híreink
 
© Póka Ingatlaniroda 2008.
E-mail: iroda@pokaingatlan.hu
Tel.: +3670-314-4969, +3630-931-9802
Bemutatkozás   |   Elérhetőség   |   Térkép Web: Mazambi Software
Design: Framing Design